Volg ons op instagram via @breezeblock.nl
Dé lichte en luchtige blokken mét een vleugje privacy en een waanzinnige uitstraling.

Algemene Voorwaarden Breezeblock.nl

Artikel 1: begripsbepaling
Onder ‘Breezeblock.nl’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard.
Onder ‘wederpartij’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.
Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het gebruik van e-mail, fax, telegram of (aangetekend) schrijven.

Artikel 2: algemeen; aanbiedingen en bevestigingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Breezeblock.nl als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken optreedt, be- en/of verwerkingen en/of montage werkzaamheden uitvoert, met bijbehorende materialen daaronder begrepen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij een aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Breezeblock.nl het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Alle orders, door vertegenwoordigers van Breezeblock.nl of door tussenpersonen opgenomen, binden Breezeblock.nl eerst, indien deze door Breezeblock.nl schriftelijk zijn bevestigd.
Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
Als op een rechtsbetrekking zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor Breezeblock.nl meest gunstigste bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van Breezeblock.nl.
De bepalingen gelden tussen Breezeblock.nl en wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3: prijzen
Breezeblock.nl is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
Indien na een aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostenbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van
Breezeblock.nl is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Breezeblock.nl gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 4: aflevering; levertijd en transport
Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
Het transport van zaken is steeds voor risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Breezeblock.nl brengt kosten in rekening bij wederpartij voor transport, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Breezeblock.nl is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel.
Het transport eindigt op het moment dat de zaken op de plaats van bestemming zijn afgeleverd, bij zware of omvangrijke goederen is dit het moment waarop de zaken naast het transportmiddel zijn geplaatst.
LET OP: Levering vindt plaats tot de drempel of 1e deur van de woning/pand/gebouw. Daarna dient u zelf de goederen te verplaatsen.

Artikel 5: emballage
Bij levering van goederen kan Breezeblock.nl emballage ter beschikking stellen aan de wederpartij. Breezeblock.nl kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. 
Als Breezeblock.nl in de overeenkomst melding maakt dat de emballage in bruikleen wordt gegeven, is wederpartij verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van Breezeblock.nl te stellen, op de dag dat Breezeblock.nl de emballage weer ophaalt.
De wederpartij dient Breezeblock.nl schriftelijk te berichten zodra de emballage door Breezeblock.nl opgehaald kan worden.

Artikel 6: klachten
Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzonder kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Breezeblock.nl schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit  geleverd. Breezeblock.nl heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of design afwijken van het model, monster of voorbeeld.
De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet.
Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Breezeblock.nl worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens Breezeblock.nl zal doen gelden.
Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is Breezeblock.nl slechts gehouden de oorspronkelijke geleverde zaken te vervangen door zaken van overeengekomen kwaliteit. Breezeblock.nl heeft -naar eigen keuze- tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van het reeds voldane factuurbedrag. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. 
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Breezeblock.nl is uitgesloten.
Breezeblock.nl is niet aansprakelijk voor de technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, luchtbellen, en zuivere dikten.
Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door Breezeblock.nl van de overeenkomst, en niet betrekking hebbende op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze te kennis van Breezeblock.nl worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen Breezeblock.nl zal kunnen doen gelden. 
Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de wederpartij direct te worden gemeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld de vrachtbrief). 
Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.
Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft Breezeblock.nl het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat wederpartij verder te dier zake iets van Breezeblock.nl kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

Artikel 7: betaling
De wederpartij is verplicht de facturen van Breezeblock.nl te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. 
Breezeblock.nl is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling voor of bij aflevering van de zaken te verlangen. 
Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bankrekeningen van Breezeblock.nl of in contanten aan
Breezeblock.nl is overhandigd onder afgifte van een kwitantie.
Bij overschrijding van de in lid 1 genoemd termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij vanaf de datum dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan.
Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien Breezeblock.nl een andere volgorde voor toerekening aanwijst. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Breezeblock.nl ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
Breezeblock.nl heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van wederpartij dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens eigendommen, beslag op goederen bestemd voor uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
In geval van verzuim van de wederpartij is zij gehouden alle buitenrechtelijke invorderingskosten te voldoen, welke worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 Euro.
Indien Breezeblock.nl het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de daarop drukkende buitenrechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient.
Indien Breezeblock.nl, nadat wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 7.1t/m 7.8.

Artikel 8: zekerheidstelling en eigendomsvoorbehoud
Breezeblock.nl heeft, indien grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van Breezeblock.nl terstond genoegzame en in de door Breezeblock.nl gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. 
Niet-voldoening aan de daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft Breezeblock.nl het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schade vergoeding.
Breezeblock.nl behoudt zich het eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zolang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst door de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot dat moment worden geleverde zaken geacht door Breezeblock.nl aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.
Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is Breezeblock.nl gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. 
De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan Breezeblock.nl, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.
Indien en zolang Breezeblock.nl nog eigenaar is van de aan wederpartij geleverde/nog te leveren zaken, zal wederpartij Breezeblock.nl onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen) te worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij Breezeblock.nl op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.
De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van Breezeblock.nl.

Artikel 9: in bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken
Het risico voor schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan Breezeblock.nl ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10: afmetingen gewichten en maten
Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt Breezeblock.nl zich toleranties voor conform de toepasselijke (NEN-) normen.
Alle maten welke betrekking hebben op een plaatmateriaal worden bij berekening in millimeters naar boven afgerond tot een door dertig deelbaar getal. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte- breedte-, en oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van materialen en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11: overmacht
Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Breezeblock.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is Breezeblock.nl niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming van afspraken van toeleveranciers van Breezeblock.nl, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
Breezeblock.nl heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Breezeblock.nl behoudt zich het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de wederpartij te factureren.
Indien Breezeblock.nl een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 12: risico verdeling bij aanneming van werk
Indien Breezeblock.nl tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkochte zaken in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te monteren dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of montage van zaken, zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.
De wederpartij is verplicht aan het einde van de werkdag de door Breezeblock.nl op die dag verrichte montage werkzaamheden op te nemen en -bij akkoordbevinding- goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt Breezeblock.nl terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoege van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de montage van zaken juist wordt bevonden is Breezeblock.nl slechts gehouden tot her-montage door Breezeblock.nl van zaken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Breezeblock.nl is uitgesloten.
De opslag van zaken vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 3e lid, komt voor rekening en risico van de wederpartij.
Indien breekbare zaken worden opgeslagen op de bouwplaats voordat het door Breezeblock.nl wordt gemonteerd, be- of verwerkt, is wederpartij verplicht deze zaken niet te verplaatsen.

Artikel 13: veiligheid op de bouwplaats
De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De wederpartij garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.
Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wederpartij.

Artikel 14: afmeting en andere gegevens
De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan Breezeblock.nl versterkte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van montage etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft Breezeblock.nl recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Breezeblock.nl van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals, kit, mortel, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15: meer- of minderwerk
Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend worden volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 16: schade en aansprakelijkheid
In alle gevallen geldt dat Breezeblock.nl nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
Breezeblock.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.
Breezeblock.nl is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij Breezeblock.nl worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.
Breezeblock.nl is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen, of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt.
Breezeblock.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of monteren van zaken in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. Breezeblock.nl is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het monteren van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

Artikel 17: Retourname:
Wij kunnen uitsluitend goederen retour nemen indien aan de onderstaande punten is voldaan: Materialen worden uitsluitend retour genomen indien dit vooraf schriftelijk is aangemeld en er toestemming is verleend door een medewerken van de afdeling verkoop/handel.
Bij aanmelding van te retourneren artikelen dienen de volgende zaken gemeld te worden: Hoeveelheid te retourneren artikelen. Type van het te retourneren artikel. Het ordernummer en factuurnummer van de bijbehorende bestelling.

Artikelen die ter retournering worden aangeboden dienen droog en in de originele verpakking (niet aangebroken) te worden aangeleverd. 
– Speciaal voor u bestelde en/of gemaakte artikelen worden niet retour genomen. 
– U-profielen, mortels en verzinkte wapening wordt niet retour genomen. 
– Blokken die ‘in de aanbieding’ zijn, of waarbij een andere prijs is afgesproken dan de ‘normale prijs’ worden ook niet retour genomen.
– Breuk dient volgens de algemene vervoers condities binnen 24uur gemeld te worden. Daarna vervalt onze aansprakelijkheid.

Bij retourname van de goederen wordt 20% van het totaal te vergoeden bedrag ingehouden. 
Indien de te retourneren goederen gehaald dienen te worden, zullen de transportkosten volledig worden doorbelast. 

Artikel 18: aanvullende bepalingen bij montage werkzaamheden
Voor het verticale transport van alle door Breezeblock.nl aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met Breezeblock.nl worden vastgesteld.
Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.
Van de eventueel voor het monteren van de genoemde materialen noodzakelijke steigers zal door Breezeblock.nl gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan door Breezeblock.nl uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
Breezeblock.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot montage voorschiften welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.
Indien aan Breezeblock.nl de montage wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door Breezeblock.nl geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk of beschadiging van dergelijke materialen betreft.
Indien de montage door omstandigheden buiten de schuld van Breezeblock.nl wordt belemmerd of vertraagd is Breezeblock.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 19: wettelijke voorschriften
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat Breezeblock.nl offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 20: consumententransacties
Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze overeenkomst niet indien en voor zover zij vallen onder het bereik van de bepalingen genoemd in artikel 236 van boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

Artikel 21: verjaring
Vorderingsrechten van de wederpartij jegens Breezeblock.nl verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 22: toepasselijk recht; bevoegd rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Breezeblock.nl en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke tussen Breezeblock.nl en de wederpartij ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Foutief verwerkte Blokken óf Breezeblokken met een beschadiging of productiefout die tóch verwerkt worden, vallen buiten onze aansprakelijkheid en verantwoording.